តម្លៃអតិថិជន - Taier Heavy Industries Co. , Ltd.

ម៉ាកល្បីនៃឧបករណ៍ស្នូលសម្រាប់ឧបករណ៍ metallurgical នៅក្នុងប្រទេសចិន
នាំមុខគេក្នុងចំណាត់ថ្នាក់ដែលបានចំណែកទីផ្សារក្នុងស្រុកនៃការនៅក្បែរសាកល
នាំមុខគេចំណាត់ថ្នាក់នេះនៅក្នុងចំណែកទីផ្សារក្នុងស្រុករបស់ coupling
នាំមុខគេចំណាត់ថ្នាក់នេះនៅក្នុងចំណែកទីផ្សារក្នុងស្រុករបស់ mandrel
នាំមុខគេចំណាត់ថ្នាក់នេះនៅក្នុងចំណែកទីផ្សារក្នុងស្រុកនៃ compactor

កម្មវិធី WhatsApp លើបណ្តាញជជែកកំសាន្ត!